Shenzhen Headquarter(office):

Address: Huashenghui Building, Xi’xiang Street, Bao'an Area, Shenzhen City, Guangdong Province, China.


Shenzhen plant 4

Address: Fuhua Community, Xixiang Street, Bao’an Area, Shenzhen City, Guangdong Province, China

Wan’an plant 1

Address: The 2nd Industrial Area, Wan’an Town, Ji’an City, Jiangxi Province, China


Suichuan plant 2

Address: The East Industrial Area of Suichuan Town, Ji’an City, Jiangxi Province, China

Jishui plant 3

Address: The Xingdong Industrial Area of Jishui Town, Ji’an City, Jiangxi Province, China